Browsing Конференции by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Конференции by Title

Sort by: Order: Results:

 • Таберхан Роман; Боранбаев С.Н. (2013-04-03)
  Ақпараттық технологияның дамыған қазіргі кезеңінде кез келген деректер қорының жҥйесінің жҧмыс нәтижесін принтерден шығаруға немесе файл тҥрінде сақтауға даярлау қажет. Қандай жҧмыс болмасын есеп берусіз болмайтыны белгілі. ...
 • Бекбаев А.К (2013-04-15)
  Есептеуіш техниканың дамуы басынан бастап математикалық есептеудің ыңғайлығы мен жылдамдығына бағытталды. Математикалық есептердің ҥлкен классы матрицалардың қолданылуымен тығыз байланыста: векторлық алгебра, теңдеулер ...
 • Айбасова, Жангүлім Мәлікқызы (2016-06-14)
  Ұсынылған ортада сфералық симметриялы коллапс процессінің моделін (үлгі) кӛру процесі бірнеше режимдерге бӛлінген. Бірінші режимде оқиға кӛкжиегі радиусының (Шварцшильд радиусы) массаға тәуелділік графигін және қара ...
 • Сҧлтанғалиева Яна Еркиновна; Кенжебаева Тамара Ерекешевна (2013-04-03)
  Қазақстан елінің ӛсіп ӛркендеуі және ӛркениетті дҥниеде ӛзіндік орын алуы ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей байланысты. Бҥгінгі білім беру жҥйесінің мақсаты ─ әр оқушының жеке тҧлғалық қадамына жол ...
 • Vivienne Baumfield; Esther Daborn; Saltanat Meiramova (2013-04-09)
  Globalisation has become a shorthand term for the processes by which ‘global flows’ have come to assume as much, or greater, centrality as national institutions in creating a framework for social life (Featherstone and ...
 • Myrzabayeva M.T.; Omarov R.T. (2013-06-03)
  Salinity reduce the ability of plants to absorb water causing rapid reductions in growth rate, and induce many metabolic changes, similar to those caused by water stress [1]. Halophytes are only plants that can tolerate ...
 • Myrzakenova A.T.; Suraganova S.K. (2013-04-11)
  Hotel business is one of important elements of sphere of the services, carrying out functions on maintenance of citizens of Kazakhstan and foreign visitors’ habitation, food, and also various additional services. Investment ...
 • Zharkov N.Yu.; Ospanova A.N. (2013-04-10)
  Tempus is one of a number of European Community programmes designed to help the process of social and economic reform and development in Central Asian states. The Tempus program focuses on the development of higher ...
 • Кусаинова З.Р. (2013-06-05)
  Language is the most important means of human being. Language is changeable, but there are unchangeable things in the life of any language – phraseological units: proverbs and sayings. Nowadays, many scholars are interested ...
 • Ali Asker (2012-12-24)
  Azerbaycan’da dil politikaları Azerbaycan’da milletleşme sürecinden daha eskidir. Azerbaycan’ın gerek coğrafi, gerek siyasi, gerek etnik ve gerekse kültürel ve tarihi sınırını çizmek hiç de kolay değildir. Siyasi ve coğrafi ...
 • Idrissov A.A. (2013-01-14)
  The processes of globalization of law and development of modern computer sciences and information technologies bring new aspects to the development of modern democracy and re-raise the question of direct power by the people.
 • Zolotaryova D.V.; Yessengaliyeva A.M. (2013-04-10)
  Numerous issues arise between states. Scholars identified approximately forty issues that have been at stake in modern wars, ranging from territory to navigation, changing (or defending) governments, protecting nationals ...
 • S. Adambekov; S. Rakhimova; R. Omarov; E. Ramankulov (2012-12-20)
  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a recessive X-linked severe muscular dystrophy leading to an early incapacitation and death. It mostly affects males, but affected female cases are also known. The worldwide prevalence ...
 • Оспанова, Бакыт Аманжоловна (2015-05-27)
  The diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the European Communities were established in 1992. In 1995 the Cooperation and Partnership Agreement between the Republic of Kazakhstan and the European Union ...
 • Оспанова, Бакыт Аманжоловна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  The diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the European Communities were established in 1992. In 1995 the Cooperation and Partnership Agreement between the Republic of Kazakhstan and the European ...
 • T. KARTBAYEV1; R. USKENBAYEVA2; M. MUSSAIF (2013-01-11)
  Widespread applications of multimedia (graphics, audio, video) each day make more and more high demands to the hardware basis of the computer. Neither increasing clock rate of CPU, nor increasing the volume of hard drive, ...
 • Ибатова А. Ж; Д.К.Анашева (2013-04-16)
  As so much has been written about grammar we could be forgiven if we admitted to confusion. Each person, whether a learner or a teacher, has an opinion. Starting from the principle that grammar is "a living resource that ...
 • Кармелюк А.В.; Тулегенова А.М. (2012-12-28)
  В данной статье рассматривается проблема информатизации учебного процесса, в частности использование технологии презентации на занятиях иностранного языка. Цель сообщения - заострить внимание на тех ключевых правилах или ...
 • А.К. ИБРАЕВА; А.М. САЛОВАТОВА; А.Т. АЛСЕИТОВА; Н.Е. ТАСТАН (2013-01-11)
  Жасанды серіктердің басым көпшілігінің ұшу барысында басты көңіл аудартатын жайттардың бірі – оларды анықталған бұрыштық қозғалыспен қамтамасыз ету. Белгілі бір бағдарларға сәйкес серікке қажетті бұрыштық орналасу нұсқаулары ...
 • Guliyev Е.А. (2012-12-24)
  Tarihten bilindiği gibi, Ötüken Uyğur kağanlığı yıkıldıktan sonar(840 yılı) uyğurların büyük bir kısmi bu bölgeyi terk edip Doğu Türkistana yerleştiler. Uyğurların burada kurdukları Koçu devletinin hükümdarı Х. yüzyıldan ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account