Browsing Конференции by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Конференции by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ибрагиомов, Төкен (2013-06-04)
  Адамның өмір ғұмыры Абайдың: Атаңды анаң азғырып Тұрғызбаған бейіске, Алласы оны жазғырып Тастаған әкеп кейіске, – деген шумағындағы «кейіс дүниеден» басталмақ.
 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • М.В. Курносова; О.Н. Рыжкова (2012-12-27)
  Два величайших представителя двух народов – Пушкин и Абай. Оба выражают лучшие национальные черты своего народа. Они вместе с тем выражают общечеловеческие интернациональные ценности. Как Пушкин для русского народа, так и ...
 • Нұрбекова А. Ж; Ж.А.Жақыпов (2013-04-15)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтҧрсынҧлы болатын. Ахмет Байтҧрсынҧлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сҿзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. Ондай ...
 • Ердембеков, Бауыржан (2013-06-04)
  Абай мектебі тақырыбы 1950 жылдары ғылымда қорғалғанымен, қазақ әдебиетінде үлкен дау туғызып, абайтану саласын үлкен сергелдеңге салды. Олай дейтініміз Әуезов пен жас диссертант Қ.Мұхамедханұлы «Абайдың әдебиет мектебі» ...
 • Әжібекова М.Е; Қ.Қ.Сарекенова (2013-04-15)
  Адам – Абай ақындығының, Абай философиясының орталық нҥктесі. Абайдың «Адам баласын сҥй, адам баласы – бауырың» деген ҧлағатында Ҿмір мен оның қҧндылығы – Адамның қҧны мен бағасын толық танып-білген бағалауы жатыр. Абай ...
 • Әсет Ж.; О.Ж. Темірбеков (2013-04-15)
  Кеңес ҥкіметінің солақай саясатының қыспағына алынған ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиетіндегі «Қарагҿз» трагедиясындағы Мҿржан, «Ақан сері – Ақтоқтыдағы» Науан Хазірет сынды бірқатар тарихи тҧлғаларымыз кҿркемдік шындықтың шеңгеліне ...
 • Масғұт, Халиолла (2013-06-04)
  Осы өзімізді бүкіл әлем ұлыларына теңестірер күн дидарлы данамыз  Абайымызды толық, толық емес-ау жарым-жартылап болса да зерттеп, түсініп болдық па? Осы сұраққа кеуде керіп тұрып «Иә» дей аламыз ба? Әй, сенімсізбіз-ау!
 • Г.Ә. Мұратова (2013-06-03)
  Әлем таныған ғалым, түрік әлемінің тарихын зерделеген тарихшы-этнолог, ұлы Дала жаршысы Л.Н.Гумилевтің 100 жыл толуына орай ӛткізіліп отырған ІХ Еуразиялық форумның маңызы айрықша. Гумилев мұрасы және қазіргі еуразиялық ...
 • Жусупбекова Ж.М.; Г.К. Калакова (2013-04-15)
  Кәдiмгi телефон қоңыраулары бекiтiлген телефон желісімен байланысты телефон станцияларының тармақты желiлерiн талап етедi. Телефон серiктестiктерiнiң ҥлкен шығындары қымбат қалааралық әңгiмелерге алып келедi. Телефон ...
 • Кеңесбай Н. Е; Н.Ж. Қҧрман (2013-04-15)
  Тіл табиғатын терең, дҽл тани білген талантты, ғҧлама ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы ХХ ғасырдың басында қазақ тіл білімі салаларының негізін қалап, ғылыми ойдың жҥйесін орнықтырды. Шындығында, Ахмет Байтҧрсынҧлы – жан-жақты ...
 • Ерсҧлтанова Қаракӛз Жамбылқызы; Т.М.Әбдікәрімова (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың басында қазақтың санасына ағартушылық идеяны орнықтырған тҧлғалар ҧлттың жаңа даму сатысына ӛтіп, биікке кӛтерілуін кӛздегені анық. Бҥкіл жҧртшылыққа сілкініс пен қҧлшыныс әкелген жиырмасыншы ғасырдың басындағы ...
 • Тҧрғанбаев Самат Мҧқанбетқалиҧлы; Тҧрғанбаев Мҧқанбетқали Әбдіқадірҧлы (2013-04-09)
  Ӛткенге ой жҥгіртіп, ҧлы тҧлғаларымыздың шығармаларына кӛз жҥгірткендегі мақсат олардың еңбектеріндегі бағалы ой-пікірлерді бҥгінгі кҥннің керегіне жарату. Осыны ескере отырып, ҧлы Абай шығармаларындағы экономикалық ...
 • А.Н. Пивоваров; Д.Ә. Әубәкір; Ерабылай Әзен (2012-12-25)
  Аннотация (с расширенными авторскими пояснениями) В докладе А.Н. Пивоварова, Д.А. Аубакира и Ерабылая Азена «Захват абсолютных демократии, связи и энергии, как пилотных товаров будущего» рассматривается стратегия захвата ...
 • Бургакова Г.А.; Жҧмабеков Ж.А. (2013-04-05)
  Қазақ халқының сан ғасырлық тарихындағы айтулы тҧлғаларды оймен шолып шығудың ӛзі қазіргі ҧрпақтың кӛкірегіне мақтаныш сезімін ҧялатады. Ел тарихында аты алтын әріппен жазылған сондай киелі есімдердің бірі ғана емес, бірегей ...
 • Алдуашова, Катира Мейірбекқызы (2015-05-28)
  Қайта қҧру, ережеге сай, жолдың аса жоғарғы техникалық санатына ауысуына мҥмкіндік береді, бірақ жолдың ҧзындығының ҧлғайуына әсер етпейді. Сондықтан қайта қҧруға жолдардың сипаттамасы мен техникалық параметрлерін маңызды ...
 • Baltabayeva, SH.E.; Amankeldieva, A.A (2014-07-01)
  Адамдар баламалы энергия кӛзін іздестіре бастады. Пайдалы қазбалар газ, мұнай, кӛмір мӛлшері мен саны жойылуда. Соның негізінде біз автокӛліктерді жүргізуде және үйді жылытатын жаңа бір шикізат түрін іздестірудеміз. Қазіргі ...
 • Самойлова, И.А; Устинова, Л.В. (2015-05-27)
  Появление в образовании новых информационных технологий предоставляет принципиально новые возможности для реализации модели учебного процесса во всем ее многообразии. О своевременности и актуальности ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account