Browsing Конференции by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Конференции by Title

Sort by: Order: Results:

 • Кеңесбай Н. Е; Н.Ж. Қҧрман (2013-04-15)
  Тіл табиғатын терең, дҽл тани білген талантты, ғҧлама ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы ХХ ғасырдың басында қазақ тіл білімі салаларының негізін қалап, ғылыми ойдың жҥйесін орнықтырды. Шындығында, Ахмет Байтҧрсынҧлы – жан-жақты ...
 • Ерсҧлтанова Қаракӛз Жамбылқызы; Т.М.Әбдікәрімова (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың басында қазақтың санасына ағартушылық идеяны орнықтырған тҧлғалар ҧлттың жаңа даму сатысына ӛтіп, биікке кӛтерілуін кӛздегені анық. Бҥкіл жҧртшылыққа сілкініс пен қҧлшыныс әкелген жиырмасыншы ғасырдың басындағы ...
 • Тҧрғанбаев Самат Мҧқанбетқалиҧлы; Тҧрғанбаев Мҧқанбетқали Әбдіқадірҧлы (2013-04-09)
  Ӛткенге ой жҥгіртіп, ҧлы тҧлғаларымыздың шығармаларына кӛз жҥгірткендегі мақсат олардың еңбектеріндегі бағалы ой-пікірлерді бҥгінгі кҥннің керегіне жарату. Осыны ескере отырып, ҧлы Абай шығармаларындағы экономикалық ...
 • А.Н. Пивоваров; Д.Ә. Әубәкір; Ерабылай Әзен (2012-12-25)
  Аннотация (с расширенными авторскими пояснениями) В докладе А.Н. Пивоварова, Д.А. Аубакира и Ерабылая Азена «Захват абсолютных демократии, связи и энергии, как пилотных товаров будущего» рассматривается стратегия захвата ...
 • Бургакова Г.А.; Жҧмабеков Ж.А. (2013-04-05)
  Қазақ халқының сан ғасырлық тарихындағы айтулы тҧлғаларды оймен шолып шығудың ӛзі қазіргі ҧрпақтың кӛкірегіне мақтаныш сезімін ҧялатады. Ел тарихында аты алтын әріппен жазылған сондай киелі есімдердің бірі ғана емес, бірегей ...
 • Алдуашова, Катира Мейірбекқызы (2015-05-28)
  Қайта қҧру, ережеге сай, жолдың аса жоғарғы техникалық санатына ауысуына мҥмкіндік береді, бірақ жолдың ҧзындығының ҧлғайуына әсер етпейді. Сондықтан қайта қҧруға жолдардың сипаттамасы мен техникалық параметрлерін маңызды ...
 • Baltabayeva, SH.E.; Amankeldieva, A.A (2014-07-01)
  Адамдар баламалы энергия кӛзін іздестіре бастады. Пайдалы қазбалар газ, мұнай, кӛмір мӛлшері мен саны жойылуда. Соның негізінде біз автокӛліктерді жүргізуде және үйді жылытатын жаңа бір шикізат түрін іздестірудеміз. Қазіргі ...
 • Самойлова, И.А; Устинова, Л.В. (2015-05-27)
  Появление в образовании новых информационных технологий предоставляет принципиально новые возможности для реализации модели учебного процесса во всем ее многообразии. О своевременности и актуальности ...
 • Даниленко П.А; Н.Курманбеккызы (2013-04-15)
  Умение использовать информационные технологии становится одним из самых важных профессиональных навыков медика. Известно, что в медицине самые большие капиталовложения приходятся на создание новых лекарств, а второе место ...
 • Беркут, Вадим Григорьевич (2016-06-14)
  Тени - это физические явления, наблюдаемые в большинстве естественных сцен. Присутствие теней на цифровых изображениях приводят к нежелательным проблемам и даже ошибкам в работе алгоритмов компьютерного зрения, которые ...
 • ЛИПНИЦКИЙ С.Ф.; МАМЧИЧ А.А; СТЕПУРА Л.В. (2013-01-12)
  Автоматизированная система поиска и реферирования научно-технической информации предназначена для обработки текстовых документов из различных источников (Интернет, локальная сеть, жесткие диски отдельных компьютеров ...
 • Ткаченко, Владислав Васильевич (2016-06-14)
  В настоящее время распознавание образов является актуальной задачей, которая встречается в таких областях как цифровая обработка изображений, компьютерное зрение, биометрия, создание интеллектуальных систем, систем ...
 • Имангалиева Асем Нуркатовна; Ким Е.Р. (2013-04-05)
  Автоматизированная система расчетов (АСР) представляет собой важнейшую составную часть механизма взаимодействия телекоммуникационной компании – поставщика с клиентами.
 • Сейтзадина, Г.Ж (2015-05-28)
  Сейчас во многих структурах используются специальное программное обеспечение, для автоматизации организационной и хозяйственной деятельности, для поддержки оперативного управления, ведения бухгалтерского и налогового учета. ...
 • Б.А. Сулейменов; Ж.Ж. Омирбекова (2012-12-24)
  Аңдатпа Батырбек Айтбайұлы Сулейменов пен Жанар Жумаханкызы Омирбекованың «Гибридті технологияларды пайдалана отырып, Ванюков пешіндегі үдерістерді автоматты түрде басқару» атты мақаласында айқынсыздық ұғымы негізінде ...
 • Мұса, Асхар Шүкірұлы (2015-05-26)
  Процесс разработки протоколов безопасности включает в себя проверку (верификацию) того, что они обеспечивают требуемые свойства безопасности. В данное время опубликовано несколько работ, посвященных ...
 • Мұса, Асхар Шүкірұлы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Процесс разработки протоколов безопасности включает в себя проверку (верификацию) того, что они обеспечивают требуемые свойства безопасности. Такая проверка включает в себя: 1) проверку надежности криптографических ...
 • Искакова, Гульден Асигатовна (2015-05-28)
  Қазіргі замандағы қарқынды даму ҥстіндегі компьютерлік технология саласында ақпараттық жҥйеге арналған,тапсырыс берушіге де,ӛңдеушіге де тҥсінікті техникалық тапсырма қҧру мәселесінің маңыздылығы артып келеді.Техникалық ...
 • Заменова, Асемгул Куанышевна (2015-05-28)
  Автоматтандырылған жҧмыс орны (workstation) анықтамалары: 1) жҧмыс істеуші адамның компьютерлік желі қызметіне араласуын ҥйымдастыратын қосымша аспаптармен жабдықталған автоматтандырылған жҧмыс орны; 2) техникалық ...
 • Аманбаев Рамазан Баерлыулы (2015-07-01)
  Мақалада автоматтандырылған сауда автоматтарды бақылау бағдарлама жобасы және модульдер туралы жазылған.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account