Browsing Конференции by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Конференции by Title

Sort by: Order: Results:

 • Самуратова А.К.; Қайыркен Тұрсынхан Законұлы (2013-04-19)
  Ҽлемнің тілдік бейнесін танудағы негізгі ұғымды - тілдің жазу таңбасы бейнелейді. Таңба - адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудің басты кҿлемі іспетті ұғым. Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен заттар, барлығы ...
 • Неталин, Д. Қ. (2013-06-14)
  Ислам діні – адамзат тарихы мен өркениетіне айрықша үлес қосқан ең ұлық дін. Оның туы желбіреген жерлерде әрдайым білім мен ғылым дамып, адамзат адамгершілік пен парасаттың шыңына көтерілген.
 • Кадыркулова А. К.; Д.М. Ксанова (2013-04-16)
  We are inclined to believe that language has its specific to change all the time. New words and expressions appear and evolve. The words and pronunciations used by young people nowadays can be radically different from those ...
 • Unknown author (2016-07-02)
  Dzungarians were enemies of nomadic Kazakh people in the beginning of 18th century. Kazakhs offered international resistance to Dzungarians and won in 1730. However, the reign of Galdan Tseren in Dzungaria khanate wasn’t ...
 • Бармағанбетов, Еркұлан Тілекұлы (2016-06-13)
  Қазіргі таңда өмірімізді мобильдік телефондарсыз елестету қиын. Телефон тек қана сӛйлесу құралы ғана емес ойын-сауық, кәмекші, бизнес құралы болып табылады. 2015 жылғы статистикалық мәліметтер бойынша әлемдегі мобильдік ...
 • Kim, A.S. (2016-06-14)
  Semantic image segmentation is a challenging problem in machine vision and mainly consists of two parts: segmenting images into coherent regions and detecting objects inside of those regions. One may think about this problem ...
 • Мейірбекова, Г.Б. (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ӛзінің Қазақстан халқына жолдауын осылай бастаған еді. «Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды ӛндірістері ...
 • Мейірбекова, Г.Б. (2015-05-27)
  ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ӛзінің Қазақстан халқына жолдауын осылай бастаған еді. «Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды ӛндірістері ...
 • Бейсенбаева К.И. (2013-06-05)
  Абайдың аударма әлеміне енбес бұрын, ең алдымен, «кӛркем аударма деген не?» деген сұраққа бір шолу жасап ӛтсек...
 • Б.А.Ердембеков (2013-06-06)
  Абайдың қазақ әдебиетінде ашқан үлкен жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем аудама жанрын әкелді. Алдында үлгі етер ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық кемеңгерлігін тағы ...
 • А.Қ. Омаров (2012-12-21)
  Аннотация В статье Асана Ибраимова «Великое инновациионное открытие Абая» рассматривается актуальные проблемы абаеведения. Автор внимание ученых-исследователей обращает на неизученность главного философского наследия Абая ...
 • Қамзина, Қарлығаш (2013-06-04)
  Әркімнің өз Абайы бар. Әдебиетке ден қойып, қалам ұштаған әр қаламгер, әр ғалым, әр оқырман ойшыл-ғұламаның шығармаларынан өз Абайын іздеп тапты. Данышпан бабамыздың дария әлеміне бас қойған Әуезов бастатқан ұлылар легіне ...
 • Ибрагиомов, Төкен (2013-06-04)
  Адамның өмір ғұмыры Абайдың: Атаңды анаң азғырып Тұрғызбаған бейіске, Алласы оны жазғырып Тастаған әкеп кейіске, – деген шумағындағы «кейіс дүниеден» басталмақ.
 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • М.В. Курносова; О.Н. Рыжкова (2012-12-27)
  Два величайших представителя двух народов – Пушкин и Абай. Оба выражают лучшие национальные черты своего народа. Они вместе с тем выражают общечеловеческие интернациональные ценности. Как Пушкин для русского народа, так и ...
 • Нұрбекова А. Ж; Ж.А.Жақыпов (2013-04-15)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтҧрсынҧлы болатын. Ахмет Байтҧрсынҧлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сҿзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. Ондай ...
 • Ердембеков, Бауыржан (2013-06-04)
  Абай мектебі тақырыбы 1950 жылдары ғылымда қорғалғанымен, қазақ әдебиетінде үлкен дау туғызып, абайтану саласын үлкен сергелдеңге салды. Олай дейтініміз Әуезов пен жас диссертант Қ.Мұхамедханұлы «Абайдың әдебиет мектебі» ...
 • Әжібекова М.Е; Қ.Қ.Сарекенова (2013-04-15)
  Адам – Абай ақындығының, Абай философиясының орталық нҥктесі. Абайдың «Адам баласын сҥй, адам баласы – бауырың» деген ҧлағатында Ҿмір мен оның қҧндылығы – Адамның қҧны мен бағасын толық танып-білген бағалауы жатыр. Абай ...
 • Әсет Ж.; О.Ж. Темірбеков (2013-04-15)
  Кеңес ҥкіметінің солақай саясатының қыспағына алынған ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиетіндегі «Қарагҿз» трагедиясындағы Мҿржан, «Ақан сері – Ақтоқтыдағы» Науан Хазірет сынды бірқатар тарихи тҧлғаларымыз кҿркемдік шындықтың шеңгеліне ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account