Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гашимова Э.З.; Ессенгалиева А.М. (2013-04-10)
  China is one of the largest countries in the world. The total area of the country is over million square kilometers. As to population China is the first country in the world. Over one thousand million peoples live in it. ...
 • Беркінбаев Олжас Уәлиханҧлы; Искакова Кульзира (2013-04-05)
  Иштван Қоңыр Мандоки бҥкіл саналы ғҧмырын тҥркі жҧртының жоғын жоқтап, мҧңын мҧңдап ӛткен қайталанбас дара тҧлға. Қоңыр Мандоки 1944 жылы 10 ақпанда Мажарстандағы Дунай мен Тиса аралығындағы ҦлыҚыпшақ (мажарша Надькуншак) ...
 • Кульмагамбетова Айнҧр Даулбаевна; Жиембаева Г.Т. (2013-04-09)
  Ономастика қазақ тіл білімінде жаңадан зерттеле бастаған, тіл білімінің негізгі салаларының бірі болып саналады. Ономастика – жалқы есімдердің жиынтық атауы, термин ретінде кеңінен орын алды. Оның негізгі бӛлімдерінің бірі ...
 • Сагалиева Жулдузай Баглановна; Жиенбаева Г.Т. (2013-04-10)
  Фразеология деген грамматикалық термин гректің фразис (сӛйлемше), логос (ілім) деген сӛздерінен біріктіру арқылы жасалған. Тіл ғылымындағы қазіргі мағынасы тҧрақты сӛз тіркестері деген ҧғымды береді. Сондықтан фразеология ...
 • Алашбаева Жанна Нҧрланқызы; Сәтенова Серіккҥл Кӛпешбайқызы (2013-04-08)
  Қандайда бір тілдегі фразеологизмдерді алсақ та ҧлттың тарихынан, мәдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен, психологиясынан, менталитетінен хабардар етеді. Қандай да бір ҧлттың мәдениетінде, сол ҧлттың таным ...
 • Сакенова Мадина; А.Ә. Дҥйсенова (2013-04-10)
  Кеңестер Одағы тҧсында «халықтар лабораториясы» атанған Отанымыз Қазақстан қазір ТМД елдері ішінде конфессионалдық кеңістігінің сан алуандығымен ат оздырып отыр. Дәлелге елімізде қазіргі таңда 46 конфессияны қҧрайтын, 3 ...
 • Мансҧрова Арайлым; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қазақстан дипломатиясының басты стратегиясы - саяси және экономикалық реформалар негізінде еліміздің орнықты дамуына жағдай жасау болып табылады. Қазақстанның Еуропаның Ресей мен Қытайдың арасында орналасу жағдайы біздің ...
 • Ҥміталиева Әйгерім; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-08)
  Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігімен, тепе-теңдік сақтауға ҧмтылысымен, прагматизмдігімен, сындарлы сҧхбат жҥргізуге талпынысымен және кӛпжақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Халықаралық ...
 • Дюсенбай Арайлым; А.Ә. Дҥйсенова (2013-04-09)
  Осы тақырыпты таңдаудың басты себебі- Қазақстан Республикасындағы діннің рӛлі мен мәнін арттыру. Тәуелсіздік жылдарында елімізде орын алған кҥрделі саяси-экономикалық жаңарулар мен ӛзгерулер ағымында мемлекеттік биліктің ...
 • Курмангожина Гульнара Олжабаевна; Ерниязов Дамир Қаржауҧлы (2013-04-05)
  Қазақстан Еуразиялық қҧрлықтың дәл кіндігінде, аумағы жӛнінен әлемде 9-орында тҧрған, қайта жаңғыртылып келе жатқан ежелгі Жібек жолының бойында орналасқандықтан, оның транзиттік мемлекет ретіндегі рӛлі де жылдан-жылға ...
 • Қожахметова Ақбота Бағдатқызы; Уракова Л.С. (2013-04-09)
  Сӛздік жасау кез келген адамның қолынан келе бермейтін, сонымен қатар аса еңбекқорлықты, жылдар бойы ерінбей ізденуді, тӛзімділікті қажет ететін жҧмыс. Ал екі тілдік сӛздік жасау екі тілге бірдей жетік болуды талап ететін ...
 • Бекебаева Жансулу Жанболатовна; Уракова Л.С. (2013-04-09)
  Язык - общественное явление, возникшее в связи с необходимостью взаимного общения людей и для понимания ими друг друга. Он возникает лишь там, где есть общество, формируется и развивается вместе с обществом в тесном единстве. ...
 • Ахметова А; Абжаппарова Б.Ж. (2013-04-09)
  По итогам прошлого года экономика Китая стала второй в мире, потеснив Японию. По данным Кабинета министров Японии, номинальный ВВП в 2010 году составил 5,47 трлн. долларов США. В Китае этот показатель достиг 5,8 трлн. ...
 • Жаңабай Алтынгҥл; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін әлемде ҥлкен ӛзгерістер болды. Әлемдік шаруашылықты 8 тҥрлі сипаттамамен жҥзеге асыруға болады. Олар: 1) Қазіргі заманның динамизациясы. ҒТП-тің әлемдік экономикалық жҥйеге ықпалы. ...
 • Искакова Мадина Серикболсыновна; Б.М. Нарбекова (2013-04-05)
  Бҧрынғы Кеңес Одағының аумағында жаңа тәуелсіз мемлекеттер қҧрылғаннан кейін осы мемлекеттердегі экономикалық және әлеуметтік-демографиялық жағдайдың тҥбегейлі ӛзгеруіне байланысты жаңа мәселелер туындады. Қазақстан ...
 • Касенова Жанна; Абжаппарова Б.Ж. (2013-04-09)
  Ең бірінші кезекте, мҧсылман жҧртшылығы Исламды – дін, ӛркениет және мемлекеттіліктің жаңа моделі ретінде қабылдағаны дҧрыс. Шығыстың ҧлы діндерінің ішінде ең кейінгісі болуына қарамастан, мәдени-діни мҧрағат қҧндылығы ...
 • Қалиева Гҥлнҧр Перизатқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қытайдың оңтҥстік шығыс аймағындағы Фуцзян провинциясына жақын аймақта орналасқан Гуланюй аралы теңіздегі бақ атауына ие. Ол ӛзінің субтропикалық аймақтарымен танымал. Гулянюй ортасында орналасқан Кҥн шуағының тасы ...
 • Беркінбаев О.У.; Искакова К. (2013-04-10)
  Тҥркі тілдес елдерінің арасында соңғы уақыттарда кӛптеген жер, су, мекен атауларының шығу тегіне,олардың қҧрлымдық мағынасына назар аударылуда. Соның бірі тҥркі халықтарымен тарихы тығыз байланысты мажар халқы екені даусыз. ...
 • Жумабаева Асем Маратовна; Тулеубаева Самал Абаевна (2013-04-09)
  2011 г. был ознаменован серией волнений в арабском мире. Начавшиеся в Тунисе массовые волнения и протесты охватили затем Египет, Алжир, Иорданию, Йемен, Бахрейн и Ливию. В менее значительных масштабах они имели место в ...
 • Тажқҧран Нҧргҥл Ерланқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-08)
  Қазіргі заманғы ӛркениеттің даму ерекшелігі жаңа геосаяси приоритеттермен, мемлекеттердің радикалды модернизациясымен, саяси және әскери қақтығыстардың бәсеңдеуімен, жаңа жаһандық мәселелердің туындауымен байланысты. Қазіргі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account