Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

Sort by: Order: Results:

 • Қожахметова Ақбота Бағдатқызы; Уракова Л.С. (2013-04-09)
  Сӛздік жасау кез келген адамның қолынан келе бермейтін, сонымен қатар аса еңбекқорлықты, жылдар бойы ерінбей ізденуді, тӛзімділікті қажет ететін жҧмыс. Ал екі тілдік сӛздік жасау екі тілге бірдей жетік болуды талап ететін ...
 • Бекебаева Жансулу Жанболатовна; Уракова Л.С. (2013-04-09)
  Язык - общественное явление, возникшее в связи с необходимостью взаимного общения людей и для понимания ими друг друга. Он возникает лишь там, где есть общество, формируется и развивается вместе с обществом в тесном единстве. ...
 • Ахметова А; Абжаппарова Б.Ж. (2013-04-09)
  По итогам прошлого года экономика Китая стала второй в мире, потеснив Японию. По данным Кабинета министров Японии, номинальный ВВП в 2010 году составил 5,47 трлн. долларов США. В Китае этот показатель достиг 5,8 трлн. ...
 • Жаңабай Алтынгҥл; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін әлемде ҥлкен ӛзгерістер болды. Әлемдік шаруашылықты 8 тҥрлі сипаттамамен жҥзеге асыруға болады. Олар: 1) Қазіргі заманның динамизациясы. ҒТП-тің әлемдік экономикалық жҥйеге ықпалы. ...
 • Искакова Мадина Серикболсыновна; Б.М. Нарбекова (2013-04-05)
  Бҧрынғы Кеңес Одағының аумағында жаңа тәуелсіз мемлекеттер қҧрылғаннан кейін осы мемлекеттердегі экономикалық және әлеуметтік-демографиялық жағдайдың тҥбегейлі ӛзгеруіне байланысты жаңа мәселелер туындады. Қазақстан ...
 • Касенова Жанна; Абжаппарова Б.Ж. (2013-04-09)
  Ең бірінші кезекте, мҧсылман жҧртшылығы Исламды – дін, ӛркениет және мемлекеттіліктің жаңа моделі ретінде қабылдағаны дҧрыс. Шығыстың ҧлы діндерінің ішінде ең кейінгісі болуына қарамастан, мәдени-діни мҧрағат қҧндылығы ...
 • Қалиева Гҥлнҧр Перизатқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қытайдың оңтҥстік шығыс аймағындағы Фуцзян провинциясына жақын аймақта орналасқан Гуланюй аралы теңіздегі бақ атауына ие. Ол ӛзінің субтропикалық аймақтарымен танымал. Гулянюй ортасында орналасқан Кҥн шуағының тасы ...
 • Беркінбаев О.У.; Искакова К. (2013-04-10)
  Тҥркі тілдес елдерінің арасында соңғы уақыттарда кӛптеген жер, су, мекен атауларының шығу тегіне,олардың қҧрлымдық мағынасына назар аударылуда. Соның бірі тҥркі халықтарымен тарихы тығыз байланысты мажар халқы екені даусыз. ...
 • Жумабаева Асем Маратовна; Тулеубаева Самал Абаевна (2013-04-09)
  2011 г. был ознаменован серией волнений в арабском мире. Начавшиеся в Тунисе массовые волнения и протесты охватили затем Египет, Алжир, Иорданию, Йемен, Бахрейн и Ливию. В менее значительных масштабах они имели место в ...
 • Тажқҧран Нҧргҥл Ерланқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-08)
  Қазіргі заманғы ӛркениеттің даму ерекшелігі жаңа геосаяси приоритеттермен, мемлекеттердің радикалды модернизациясымен, саяси және әскери қақтығыстардың бәсеңдеуімен, жаңа жаһандық мәселелердің туындауымен байланысты. Қазіргі ...
 • Кыйбанова Наталья Игнатьевна; Тыбыкова Л.Н. (2013-04-09)
  Картина мира является универсальным ориентиром человеческой деятельности, именно она формирует тип отношения человека к миру, самому себе, другим людям. Языковая картина мира является взглядом человека на мир через призму ...
 • Кузембаева Анжела Максуткызы; Шаймердинова Нурила Габбасовна (2013-04-09)
  Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристикой этноса. Еще Пифагор "для познания нравов какого ни есть народа" советовал прежде всего изучить его язык. Столь же неоспорима связь языка с ...
 • Мҧратбекқызы Меруерт; Ж.А.Ағабекова (2013-04-09)
  Қҧран (араб. ٌآشُمْنَأ‎—‎ аль-К ур‘а н ) – мҧсылмандардың ең басты қасиетті кітабы. Араб тіліндегі «ارق» - оқу сӛзінен шыққан. Қазақ тілінде «дауыстап оқу, жатқа айту» деген мағынаны білдіреді. Қҧран сӛзінің шығуы туралы ...
 • Ногаева Айнур Муханбетияровна (2013-04-08)
  Понятие "мягкая сила" было впервые введено в 1990 году Джозефом Наем в его работе ―Bound To Lead: The Changing Nature Of Amerikan Power‖. Испoльзованное им как третье измерение (после военного и экономического) данное ...
 • Бақытжан Серікжан; Қ. Сартқожаҧлы (2013-04-09)
  Тҥркітану саласында осыған дейін руникалық жазба ескерткіштер тіліндегі шылау сӛздер арнайы ғылыми зерттеу ретінде алынып қарастырылмаған. Дегенмен тіл ғылымындағы XІX ғасырдың екінші жартысынан бастап бой кӛрсете бастаған ...
 • Ділдебаева Динара; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың екінші жартысында шаруашылық ӛмірдің интернационализациялануының кҥшеюі нәтижесінде әлемдік экономиканың қазіргі дамуын анықтайтын негізгі ҥрдіс, яғни жаһандану қалыптасты. Жаһандану – интеграцияның жоғарғы ...
 • Шайжанова Г.К.; Муканова Арна Назымовна (2013-04-10)
  XVII-XVIII ғғ. Орталық Азия елдерінің халықаралық қатынастары тарихында орын алған қазақ-жоңғар байланыстары әлі де ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бҥгінгі кҥнге дейін екі ел аралық қатынастар саяси аспектіден ...
 • Байбаченова Айнагҥл Эреметовна; Б.Ж. Абжаппарова (2013-04-09)
  Ежелгі әлем ӛркениеттерінің бірі, бҥгінгі заманға дейін маңызын жоймаған Мысыр ӛркениеті 6 мың жылдан аса уақытты қамтиды.Тас дәуірі кезеңінде Еуропа мен Америкада адамзат жаңа ғана қалыптасып, қоршаған орта заңдылықтарына ...
 • Хасен Сания Арманқызы; А.Р.Маемерова (2013-04-10)
  Нҧх пайғамбар заманынан бастау алған Әз-Наурыз мейрамы кҥллі тҥркі жҧрты, Кіші Азия мен Орта Азия елдерінде (тіпті шығыс славян халықтарында Наурыз мейрамының атрибуттары сақталған) ҥш мың жылдан бері тойланып келеді. ...
 • Жоланова А.А.; Тамкович Г. С. (2013-04-10)
  Испанский язык, на сегодняшний день, является одним из самых распространенных языков мира (после английского и китайского). Общее число говорящих на испанском языке в наши дни приближается к 400 млн. человек. В Испании на ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account