Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Title

Sort by: Order: Results:

 • Шалимова Нҧргҥл Бектасқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-08)
  Әлемде иммигранттар ең кӛп баратын ел ретінде АҚШ ҥшін иммиграция - ҧлттық біртҧтастықтың негізі болып табылады. АҚШ - иммигранттар елі, бҧл елде «американдық ғажайып» тҥсінігі қалыптасқан, яғни ол бойынша елге келген ...
 • Байбаченова Айнагҥл Эреметовна; Ж.А.Ағабекова (2013-04-09)
  «Каллиграфия» - грек тілінен шыққан сӛз, «кӛркем жазу ӛнері» деген мағынаны білдіреді [1]. Каллиграфия тек кӛркем жазылуымен ғана шектелмей, ол жазуға графикалық айқындылық беріп, оқуды ыңғайландыруға мҥмкіндік береді. ...
 • Айткулова Айдана Оразалыевна; Акчамбаева Ш.Т. (2013-04-10)
  Аударманың мәдениеттанулық мәселелеріне не жатпақ деген сҧрақ туындары заңды. Ол ҥшін, алдымен, аударманың мәдени феномен екендігі де, оның адамзат мәдениетімен тығыз байланыстылығы да шҥбә келтірмес айғақтар екендігін ...
 • Әлімханҧлы Еркебҧлан (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың ортасынан бастап отарлық жҥйе кҥйреді. Кӛптеген елдер тәуелсіздігін алды. Осыдан кейін отарлық жҥйе деген тҥсінік жоғалуы тиіс болатын. Бірақ қазіргі таңда шын мәнінде бҧл жҥйенің жоғалмағандығын тек қана ...
 • Жангазин Арнур Кабдуллаевич; Турханова А.Ж (2013-04-05)
  Транснациональные корпорации, глубоко внедрившись в экономику многих стран мира, стали составной частью их воспроизводственного процесса. Доля предприятий, контролируемых иностранным капиталом, в общем объеме производства ...
 • Оспанова Бакыт Аманжоловна (2013-04-08)
  В современном мире роль Европейского Союза в качестве крупного торгово-экономического блока, оказывающего значительное влияние на мировую экономику, практически никем не оспаривается. В то же время дебаты вокруг политического ...
 • Лобачева Анна Ивановна; Тулеубаева Самал Абаевна (2013-04-09)
  В череде последних событий в арабском мире Египет стал второй арабской страной, где начались беспорядки. Революция в Египте представляла собой серию уличных демонстраций в Каире, Александрии и некоторых других городах, ...
 • Бауыржанқызы Айқыз; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Жапондық басқару жҥйесін тиімді алынған идеялар мен дәстҥрлі-мәдени қҧндылықтардың синтезі ретінде қарастыруға болады. Қазіргі заманғы Жапонияның басқару жҥйесінің мәнін, табиғатын тҥсіну ҥшін аталмыш елдің дәстҥрлі ...
 • Жолбарысова Әсел; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қазақстанның тәуелсіздікке ие болуы және оның қҧқықтық-демократиялық мемлекет ретінде дамуы аясында діни сенім бостандығының саяси-қҧқықтық негіздері қалыптасты. Қазақстан Республикасында біздің мемлекетіміздегі дәстҥрлі ...
 • Молдашева Мадина Мирамгаликызы; Уракова Лаззат Самигулаевна (2013-04-10)
  Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно-равноценного текста. [1,196] Известный специалист по теории ...
 • Гашимова Э.З.; Ессенгалиева А.М. (2013-04-10)
  China is one of the largest countries in the world. The total area of the country is over million square kilometers. As to population China is the first country in the world. Over one thousand million peoples live in it. ...
 • Беркінбаев Олжас Уәлиханҧлы; Искакова Кульзира (2013-04-05)
  Иштван Қоңыр Мандоки бҥкіл саналы ғҧмырын тҥркі жҧртының жоғын жоқтап, мҧңын мҧңдап ӛткен қайталанбас дара тҧлға. Қоңыр Мандоки 1944 жылы 10 ақпанда Мажарстандағы Дунай мен Тиса аралығындағы ҦлыҚыпшақ (мажарша Надькуншак) ...
 • Кульмагамбетова Айнҧр Даулбаевна; Жиембаева Г.Т. (2013-04-09)
  Ономастика қазақ тіл білімінде жаңадан зерттеле бастаған, тіл білімінің негізгі салаларының бірі болып саналады. Ономастика – жалқы есімдердің жиынтық атауы, термин ретінде кеңінен орын алды. Оның негізгі бӛлімдерінің бірі ...
 • Сагалиева Жулдузай Баглановна; Жиенбаева Г.Т. (2013-04-10)
  Фразеология деген грамматикалық термин гректің фразис (сӛйлемше), логос (ілім) деген сӛздерінен біріктіру арқылы жасалған. Тіл ғылымындағы қазіргі мағынасы тҧрақты сӛз тіркестері деген ҧғымды береді. Сондықтан фразеология ...
 • Алашбаева Жанна Нҧрланқызы; Сәтенова Серіккҥл Кӛпешбайқызы (2013-04-08)
  Қандайда бір тілдегі фразеологизмдерді алсақ та ҧлттың тарихынан, мәдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен, психологиясынан, менталитетінен хабардар етеді. Қандай да бір ҧлттың мәдениетінде, сол ҧлттың таным ...
 • Сакенова Мадина; А.Ә. Дҥйсенова (2013-04-10)
  Кеңестер Одағы тҧсында «халықтар лабораториясы» атанған Отанымыз Қазақстан қазір ТМД елдері ішінде конфессионалдық кеңістігінің сан алуандығымен ат оздырып отыр. Дәлелге елімізде қазіргі таңда 46 конфессияны қҧрайтын, 3 ...
 • Мансҧрова Арайлым; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қазақстан дипломатиясының басты стратегиясы - саяси және экономикалық реформалар негізінде еліміздің орнықты дамуына жағдай жасау болып табылады. Қазақстанның Еуропаның Ресей мен Қытайдың арасында орналасу жағдайы біздің ...
 • Ҥміталиева Әйгерім; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-08)
  Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігімен, тепе-теңдік сақтауға ҧмтылысымен, прагматизмдігімен, сындарлы сҧхбат жҥргізуге талпынысымен және кӛпжақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Халықаралық ...
 • Дюсенбай Арайлым; А.Ә. Дҥйсенова (2013-04-09)
  Осы тақырыпты таңдаудың басты себебі- Қазақстан Республикасындағы діннің рӛлі мен мәнін арттыру. Тәуелсіздік жылдарында елімізде орын алған кҥрделі саяси-экономикалық жаңарулар мен ӛзгерулер ағымында мемлекеттік биліктің ...
 • Курмангожина Гульнара Олжабаевна; Ерниязов Дамир Қаржауҧлы (2013-04-05)
  Қазақстан Еуразиялық қҧрлықтың дәл кіндігінде, аумағы жӛнінен әлемде 9-орында тҧрған, қайта жаңғыртылып келе жатқан ежелгі Жібек жолының бойында орналасқандықтан, оның транзиттік мемлекет ретіндегі рӛлі де жылдан-жылға ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account