Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІI by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Авраменко Рита; Оспанова Айгерим Нуралиевна (2013-04-05)
  Возрастание роли религии и религиозных организаций в жизни государства и человека, а также вопросы, связанные со свободой совести и вероисповедания, нравственном воспитании и в межнациональной сфере весьма важны и в этой ...
 • Алпысбаева Эльвира Тҧрсынбекқызы; Қилыбаева Б.Қ. (2013-04-05)
  Ӛзінің геополитикалық орналасуымен, табиғи байлықтың кӛптігімен, кӛп миллионды арзан кҥштің болуымен әлемдік державалардың назарын аударған Ҥндістан мен Пәкістан елдері ядролық қаруды иемденгелі Оңтҥстік Азиядағы жағдайды ...
 • Әлімханҧлы Еркебҧлан (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың ортасынан бастап отарлық жҥйе кҥйреді. Кӛптеген елдер тәуелсіздігін алды. Осыдан кейін отарлық жҥйе деген тҥсінік жоғалуы тиіс болатын. Бірақ қазіргі таңда шын мәнінде бҧл жҥйенің жоғалмағандығын тек қана ...
 • Бауыржанқызы Айқыз; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Жапондық басқару жҥйесін тиімді алынған идеялар мен дәстҥрлі-мәдени қҧндылықтардың синтезі ретінде қарастыруға болады. Қазіргі заманғы Жапонияның басқару жҥйесінің мәнін, табиғатын тҥсіну ҥшін аталмыш елдің дәстҥрлі ...
 • Baiguzhinov Timur Ualikhanovich; Zholdasbekova Akbota Niyazovna (2013-04-05)
  Chinese curse Acknowledgement The author would like to thank everybody who helped to gather information, shared opinions and gave critics to the paper. Special thanks to the students and professors of Eurasian National ...
 • Байжаканов Медет Канатович; Медеубаева Жанар Муратбековна (2013-04-05)
  Современный этап развития стран Ближнего Востока характеризуется не только прорывом к постиндустриальному обществу, но и беспрецедентным подъѐмом политико-религиозных движений, которые приобретают все новые формы и принимают ...
 • Беркінбаев Олжас Уәлиханҧлы; Искакова Кульзира (2013-04-05)
  Иштван Қоңыр Мандоки бҥкіл саналы ғҧмырын тҥркі жҧртының жоғын жоқтап, мҧңын мҧңдап ӛткен қайталанбас дара тҧлға. Қоңыр Мандоки 1944 жылы 10 ақпанда Мажарстандағы Дунай мен Тиса аралығындағы ҦлыҚыпшақ (мажарша Надькуншак) ...
 • Болысбекова М.Қ. (2013-04-05)
  Адамзат бесігі – Жер бетінде қайшылықтар мен қақтығыстардың азаймай тҧрғаны – ӛмір шындығы. Ҧзақ жылдар бойында екі полюске бӛлініп келген әлемнің тарихи қысқа мерзім ішінде кӛп полюсті әлемге айналуының ӛзі тҧрақты бола ...
 • Ділдебаева Динара; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың екінші жартысында шаруашылық ӛмірдің интернационализациялануының кҥшеюі нәтижесінде әлемдік экономиканың қазіргі дамуын анықтайтын негізгі ҥрдіс, яғни жаһандану қалыптасты. Жаһандану – интеграцияның жоғарғы ...
 • Жагипбарова Айнур Альмаганбетовна; Есдаулетова А.М. (2013-04-05)
  Объединяя 25 государств с населением почти в 450 млн. человек, производящих четверть мирового валового внутреннего продукта (ВВП), и обладая широким набором инструментов, Европейский Союз, по оценкам его руководителей, с ...
 • Жаңабай Алтынгҥл; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін әлемде ҥлкен ӛзгерістер болды. Әлемдік шаруашылықты 8 тҥрлі сипаттамамен жҥзеге асыруға болады. Олар: 1) Қазіргі заманның динамизациясы. ҒТП-тің әлемдік экономикалық жҥйеге ықпалы. ...
 • Жангазин Арнур Кабдуллаевич; Турханова А.Ж (2013-04-05)
  Транснациональные корпорации, глубоко внедрившись в экономику многих стран мира, стали составной частью их воспроизводственного процесса. Доля предприятий, контролируемых иностранным капиталом, в общем объеме производства ...
 • Жолбарысова Әсел; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қазақстанның тәуелсіздікке ие болуы және оның қҧқықтық-демократиялық мемлекет ретінде дамуы аясында діни сенім бостандығының саяси-қҧқықтық негіздері қалыптасты. Қазақстан Республикасында біздің мемлекетіміздегі дәстҥрлі ...
 • Искакова Мадина Серикболсыновна; Б.М. Нарбекова (2013-04-05)
  Бҧрынғы Кеңес Одағының аумағында жаңа тәуелсіз мемлекеттер қҧрылғаннан кейін осы мемлекеттердегі экономикалық және әлеуметтік-демографиялық жағдайдың тҥбегейлі ӛзгеруіне байланысты жаңа мәселелер туындады. Қазақстан ...
 • Қалиева Гҥлнҧр Перизатқызы; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қытайдың оңтҥстік шығыс аймағындағы Фуцзян провинциясына жақын аймақта орналасқан Гуланюй аралы теңіздегі бақ атауына ие. Ол ӛзінің субтропикалық аймақтарымен танымал. Гулянюй ортасында орналасқан Кҥн шуағының тасы ...
 • Кашкинбаев Ж.Ж.; Турханова А.Ж. (2013-04-05)
  В течение 200 лет Индия, включавшая тогда и территорию современных Пакистана и Бангладеш, была колонией Великобритании под названием Британская Индия. Очевидный распад Британской империи наступил после Второй мировой войны. ...
 • Курмангожина Гульнара Олжабаевна; Ерниязов Дамир Қаржауҧлы (2013-04-05)
  Қазақстан Еуразиялық қҧрлықтың дәл кіндігінде, аумағы жӛнінен әлемде 9-орында тҧрған, қайта жаңғыртылып келе жатқан ежелгі Жібек жолының бойында орналасқандықтан, оның транзиттік мемлекет ретіндегі рӛлі де жылдан-жылға ...
 • Камешева Арайлым Канаткызы; Букаева Г.А. (2013-04-05)
  In modern history the theme of relationships between Russia and USA always was interesting for politicos and journalists and it is very topical now. This problem touches not only the residents of two countries, but also ...
 • Мансҧрова Арайлым; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Қазақстан дипломатиясының басты стратегиясы - саяси және экономикалық реформалар негізінде еліміздің орнықты дамуына жағдай жасау болып табылады. Қазақстанның Еуропаның Ресей мен Қытайдың арасында орналасу жағдайы біздің ...
 • Абилова Жанна; Даркенов Қ.Ғ. (2013-04-05)
  Парсы шығанағындағы – Сауд Арабиясы, Бахрейн, Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Кувейт және Оман – халықаралық қатынастарға, әсіресе, Таяу Шығыс мәселелері тӛңірегіндегі саясатқа елеулі ықпалын тигізіп отырған мемлекеттер. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account