Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Смагул Алтынай Кабидуллаевна (2013-04-05)
  Так как наше исследование посвящено лексикографической интерпретации иноязычных слов в двуязычных словарях, в первую очередь, нам необходимо выявить структуру заимствования и раскрытие его значение в таких словарях. Поскольку ...
 • Уаис Айдос; Абдрахманов Газиз; Галиева Жадыра; Б.Х.Исмагулова (2013-04-05)
  Исторически сложившийся многонациональный, полиэтнический и поликультурный казахстанский социум совершенно естественно реагирует на вызовы современности, провозглашая идею трехъязычия как один из важнейших социальных приоритетов.
 • Бокаева Карлыгаш Сериковна (2013-04-05)
  На рубеже 20-21 веков исследователь М.А. Межуев поставил вопрос о двойном характере «Пира во время чумы», известного как одна из «маленький трагедий» А.С.Пушкина [1].
 • Новоселова Яна Валерьевна; Уразаева К.Б. (2013-04-08)
  Об эпиграфе "Мне отмщение, и Аз воздам" к роману Толстого "Анна Каренина" писали все, кто писал о романе (причем речь шла главным образом лишь о судьбе Анны Карениной), так как без понимания значения эпиграфа невозможно ...
 • Оразбаева Наркес Серикбаевна; Бейбытова Кульпаш Дайрабаевна (2013-04-08)
  Преданность Леонида Мартынова теме Казахстана - это та черта, которая представляла его поэзию как истинно советскую, отвечая требованиям многонациональной политики, и в то же время расширяла общепринятые культурные рамки. ...
 • Akhmetova Dinara Kalybekovna; Baimuldinova Guljan Kairidenovna (2013-04-08)
  The basic tendency of the modern linguistics is the transition to the research of problems connected with the display of «human factor» in language and speech. As we know, there are various aspects of linguistics such as ...
 • Байтурлина А.М. (2013-04-08)
  Thus, having studied methodology from different points, we found out that there are many kinds of teaching technique to be used to teach English. It can be verses, songs, games, and others. We also noticed that among others, ...
 • Буралхиева Акнур Желеубаевна (2013-04-08)
  Мақалада кӛркем әдебиеттегі метафораны аудару мәселесі және қолданудағы ерекшеліктері сӛз етіледі. In this article is considered some translating problems of metaphors in the fiction. « Перевести - значит выразить ...
 • Досжан Гҥлжан Амангелдіқызы (2013-04-08)
  ХХІ ғасыр – жаһандану ҥдерісінің жанданған дәуірі. Ӛркениеттер арасындағы мәдениетаралық коммуникацияның қарқын алуына экономикалық сауда-саттық, туризм мен іскерлік қатынастардың дамуы, ақпараттық технологиялар желісінің ...
 • Guzeva Yekaterina Nikolayevna; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Gender studies is a new discipline within the corps of humanitarian sciences in the transitional countries. The difference between male and female usage of language is thoroughly discussed in sociolinguistic studies. Modern ...
 • D.Mustafinova; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Generally accepted definition of discourse - (Fr. ―discourse‖, Eng. ―Discourse‖, from Lat. ―discursus‖ - movement, circulation, conversation) as a notion covering all the aspects of its use did not exist and it is possible ...
 • Есеркепова Индира Жарибайқызы (2013-04-08)
  Бҧл жҧмыстың мақсаты ағылшын тілі пәнінің мҧғалімдере жобалау әдісін меңгеруге кӛмек беру. Ең біріншіден «жоба» терминіне тоқталып ӛтейік. «Жоба» деген терминнің шығу тарихы әлі де жазылмаған, бірақ бҧл туралы жалпы ...
 • Idiatullina Albina; Tussupbekova M.Zh. (2013-04-08)
  This research work is devoted to investigation of linguistic peculiarities of advertisement and methods of its translation from English into Russian language.
 • Kassenova Sabina Alievna; Anasheva Dariga Kassymovna (2013-04-08)
  The article observes film translation as the mean of cultural transfer and aims to explicate topicality of translating adaptation in film translation, coming from modern conception on cultural transfer and of peculiarities ...
 • Елікбаева Сымбат Тӛлеубайқызы; Әміренов Ә.Д (2013-04-08)
  Мҧхтар Әуезовтің творчестволық сапарының әр қилы ӛзгешеліктері бар. Ең алдымен, Мҧхтар Әуезов, әдебиет әлемінде ескі дҥние кҥйреп, жаңа заман енді ғана қанатын жайып келе жатқан ең бір қиын-қыстау кезеңде бой кӛрсетті. Бҧл ...
 • Дәлелбекқызы Ақмарал; Д.Қамзабекҧлы (2013-04-08)
  Қазіргі әдебиеттану ғылымында кӛркем аударма проблемасы аса ӛзекті мәселенің бірі екені дау туғызбаса керек. Аударматанудың жоғары ҥлгісін қалыптастыру ҧлттық әдебиеттің ӛсуіне мҥмкіндік тудырады. Ӛзге тілде туған шығарманың ...
 • Мҧрсалим Г.О.; Еспенбетов А.С. (2013-04-08)
  Айтыс – халық поезиясының биік шыңы саналатын, ӛзіндік табиғаты, қыр-сыры, ерекшелігі бар жанр. Осы ретте фольклорлық жанрдың табиғатын зерттеуші ғалым С.Қасқабасовтың сӛзімен айтсақ: «Сонымен, біздің ойымызша, фольклордағы ...
 • Abeldinova D.B. (2013-04-08)
  As President Nursultan Nazarbayev has highlighted in his Appeal to the people of Kazakhstan, we, future educators, language teachers should bring up generation of creative young people who have high standard of knowledge ...
 • Бисембаева Айгуль Амантаевна; Кульдеева Гульнар Ильясовна (2013-04-08)
  Актуальность темы данной статьи обусловлена безусловным ростом влияния чужой культуры на казахстанскую аудиторию в условиях глобализации через киноиндустрию, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ежегодно на экраны ...
 • Bokayeva A.; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  In this article the source domain is studied and the issue of classification of zoometaphor in Russian and English lingual cultures. The author analyzes linguistic means of expression of zoometaphors, their meanings, and ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account