Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII by Title

Sort by: Order: Results:

 • Guzeva Yekaterina Nikolayevna; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Gender studies is a new discipline within the corps of humanitarian sciences in the transitional countries. The difference between male and female usage of language is thoroughly discussed in sociolinguistic studies. Modern ...
 • D.Mustafinova; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Generally accepted definition of discourse - (Fr. ―discourse‖, Eng. ―Discourse‖, from Lat. ―discursus‖ - movement, circulation, conversation) as a notion covering all the aspects of its use did not exist and it is possible ...
 • Байтурлина А.М. (2013-04-08)
  Thus, having studied methodology from different points, we found out that there are many kinds of teaching technique to be used to teach English. It can be verses, songs, games, and others. We also noticed that among others, ...
 • Akhmetova Dinara Kalybekovna; Baimuldinova Guljan Kairidenovna (2013-04-08)
  The basic tendency of the modern linguistics is the transition to the research of problems connected with the display of «human factor» in language and speech. As we know, there are various aspects of linguistics such as ...
 • Idiatullina Albina; Tussupbekova M.Zh. (2013-04-08)
  This research work is devoted to investigation of linguistic peculiarities of advertisement and methods of its translation from English into Russian language.
 • Kassenova Sabina Alievna; Anasheva Dariga Kassymovna (2013-04-08)
  The article observes film translation as the mean of cultural transfer and aims to explicate topicality of translating adaptation in film translation, coming from modern conception on cultural transfer and of peculiarities ...
 • Moldashova Azhar Nurtaevna; Anasheva Dariga Kassymovna (2013-04-08)
  Emotions take a special place in human‘s being! They make our life colorful and significant. Emotions are everywhere, every thing and every event invoke certain emotion and form person‘s opinion on something. The problem ...
 • Taspaganbetova Zhanar; Tussupbekova M.Zh. (2013-04-08)
  At the ending of XX the century Kazakhstan had privatized thousands of enterprises, several large important enterprises still remain in majority state ownership. Though few in number, these large and very large enterprises ...
 • Bokayeva A.; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  In this article the source domain is studied and the issue of classification of zoometaphor in Russian and English lingual cultures. The author analyzes linguistic means of expression of zoometaphors, their meanings, and ...
 • Rakhimzhanova Aray Bolatovna; Narmukhametova Nazgul Maratovna (2013-04-08)
  Animals, usually, are considered to be as an indefinite multitude and they are not given proper names. Nevertheless, when animals become the object of people‘s attention, when individual relationship between a man and an ...
 • Kudiyarova Uljan Kalmyrzaevna; Ilyassova Alima Ukubaevna (2013-04-08)
  Over many decades, educators have been drawing attention to the need for effective reading methods. The purpose of an effective reading method is to develop the child‘s ability to grasp the meaning of what is read, by ...
 • Ерсҧлтанова Қаракӛз Жамбылқызы; Т.М.Әбдікәрімова (2013-04-05)
  ХХ ғасырдың басында қазақтың санасына ағартушылық идеяны орнықтырған тҧлғалар ҧлттың жаңа даму сатысына ӛтіп, биікке кӛтерілуін кӛздегені анық. Бҥкіл жҧртшылыққа сілкініс пен қҧлшыныс әкелген жиырмасыншы ғасырдың басындағы ...
 • Шералы Майгул Жамбылбековна; Авакова Р.А. (2013-04-08)
  Елбасы Н.Ә.Назарбаев халыққа Жолдауында (2003ж) ҧлттық рухани және мәдени мҧраларын сақтау, қалыптастыру, жетілдіру туралы халқына ҥлкен жанашырлық әрі кӛрегендікпен айтқан болатын.
 • Есеркепова Индира Жарибайқызы (2013-04-08)
  Бҧл жҧмыстың мақсаты ағылшын тілі пәнінің мҧғалімдере жобалау әдісін меңгеруге кӛмек беру. Ең біріншіден «жоба» терминіне тоқталып ӛтейік. «Жоба» деген терминнің шығу тарихы әлі де жазылмаған, бірақ бҧл туралы жалпы ...
 • Мҧрсалим Г.О.; Еспенбетов А.С. (2013-04-08)
  Айтыс – халық поезиясының биік шыңы саналатын, ӛзіндік табиғаты, қыр-сыры, ерекшелігі бар жанр. Осы ретте фольклорлық жанрдың табиғатын зерттеуші ғалым С.Қасқабасовтың сӛзімен айтсақ: «Сонымен, біздің ойымызша, фольклордағы ...
 • Досжан Гҥлжан Амангелдіқызы (2013-04-08)
  ХХІ ғасыр – жаһандану ҥдерісінің жанданған дәуірі. Ӛркениеттер арасындағы мәдениетаралық коммуникацияның қарқын алуына экономикалық сауда-саттық, туризм мен іскерлік қатынастардың дамуы, ақпараттық технологиялар желісінің ...
 • Дәлелбекқызы Ақмарал; Д.Қамзабекҧлы (2013-04-08)
  Қазіргі әдебиеттану ғылымында кӛркем аударма проблемасы аса ӛзекті мәселенің бірі екені дау туғызбаса керек. Аударматанудың жоғары ҥлгісін қалыптастыру ҧлттық әдебиеттің ӛсуіне мҥмкіндік тудырады. Ӛзге тілде туған шығарманың ...
 • Абильдинова Жанар Кабдоллаевна; Сарекенова Қ.Қ. (2013-04-05)
  Ғылыми жҧмыстың мақсаты кӛп жылдардан бері жиналып жҥрген қазақша ӛсімдік атауларын тілдік лингвистикалық тҧрғыдан қарастырып, олардың лексикалық қҧрамын анықтау. Қазақ тіліндегі ӛсімдік атауларының қҧрамы жағынан ең ...
 • Тоқтарбек Қания; С. Ә. Сҧлтанбекова; Мәсімханҧлы Д. (2013-04-08)
  Біздің қоғамымызда халықаралық қатынастардың кеңеюі және алыс-жақын шет елдермен ынтымақтастықтың барлық деңгейде дамуы, жалпы-еуропалық кеңістік аясында ықпалдасу саясаты шет тілі мамандығы студенттерінің алдына плюролингвизм ...
 • Ағымедуллаева Н.Б. (2013-04-05)
  Ҧлт мәдениетінің қай тҥрінде болмасын, онда сол ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен тҧрмыс-тіршілік сипаты сақталған. Белгілі бір ҧлттың тарихынан, мәдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен хабардар ететін тілдік ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account