Browsing VIІІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2013» by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing VIІІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2013» by Title

Sort by: Order: Results:

 • Abdimanapova L.; Zh. Bekzhanova (2013-04-16)
  In this article we considered the following objectives: To show social media‘s power as a one of the way to develop language of non english faculty students . To make them interested in English and support improving ...
 • Омарова Г. М; П.Ж. Балжимбекова (2013-04-17)
  Speech paper is devoted to a very current theme about the translating of English phrasal verbs to Russian. Translating of English phrasal verbs is very important part of the science of translation because it couldn't be a ...
 • Kupenova D; N.A.Ekibayeva (2013-04-17)
  Language is a tool of communication which connects people. They send and receive messages through communication. There are 6500 living languages in the world, which attract people to learn foreign languages.[1] Learning a ...
 • Shayakhmetova A. (2013-04-17)
  It is well known that the energy sector is the main and predominant resource of economy of most countries of CEE. In most cases, the factors/issues such as corruption and a lack of transparency in the energy sector are the ...
 • Duisembieva E.M.; B.K. Kilybayeva (2013-04-17)
  The Falklands is the name of a group of 200 islands 480 miles near to Cape Horn. The islands have been disputed since the 1700s, by the French, Spanish, British and Argentinians, however, the latter two took reign of the ...
 • Ashirmatov B.A.; A.M.Yessengaliyeva (2013-04-17)
  Globalization can be determined as the development of the relationship, weaving, economic interpenetration between countries. It is represented in a total increase of flows of capital and labor, goods and services, information ...
 • Toropchin G.V.; L.N. Korneva (2013-04-19)
  The given scientific article deals with the influence of Dr. Zygmunt Switkowski on the issue of nuclear debate in the Commonwealth of Australia that has been especially active in this country at the turn of 20th century ...
 • Kizatolla G. (2013-04-16)
  Alliances are a necessary function of the balance of power operating within a multiple-state system. Nations, competing with each other, have three choices in order to keep and improve their relative power positions. They ...
 • Кarienova G. K.; Anasheva D.K. (2013-04-16)
  The current stage of Kazakhstani development is focused on the rapid progress of the state among 50 most competitive countries in the world. Therefore our education policy is aimed at forming a national model of education ...
 • Черных Е.Г.; Д.К.Ахмедьянова (2013-04-17)
  In 1995, the United Nations (UN) Commission on Global Governance prepared a report ―Our Global Neighborhood‖, which defined general aspects of the new world order. According to the report, the need to build global ...
 • Vaidotas Sernius (2013-04-16)
  In the twenty first century very important regional economic agreements were reached in all over the world, and especially in the space of the Commonwealth of Independent States (CIS). Many economic integration processes ...
 • Галиханов С.Г.; Ж. Сатмаганбетова (2013-04-15)
  Бҥгінгі білім беруді жаңарту жағдайында оны ақпараттандыру басым мәнге ие болып отыр. Жалпы бҥгінгі кҥні әлемнің барлық елдерінің қоғамдық даму негізі болып білім, ақпарат және ақпараттық технологиялар болып табылады. Соған ...
 • Самуратова А.К.; Қайыркен Тұрсынхан Законұлы (2013-04-19)
  Ҽлемнің тілдік бейнесін танудағы негізгі ұғымды - тілдің жазу таңбасы бейнелейді. Таңба - адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудің басты кҿлемі іспетті ұғым. Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен заттар, барлығы ...
 • Кадыркулова А. К.; Д.М. Ксанова (2013-04-16)
  We are inclined to believe that language has its specific to change all the time. New words and expressions appear and evolve. The words and pronunciations used by young people nowadays can be radically different from those ...
 • Нұрбекова А. Ж; Ж.А.Жақыпов (2013-04-15)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтҧрсынҧлы болатын. Ахмет Байтҧрсынҧлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сҿзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. Ондай ...
 • Әжібекова М.Е; Қ.Қ.Сарекенова (2013-04-15)
  Адам – Абай ақындығының, Абай философиясының орталық нҥктесі. Абайдың «Адам баласын сҥй, адам баласы – бауырың» деген ҧлағатында Ҿмір мен оның қҧндылығы – Адамның қҧны мен бағасын толық танып-білген бағалауы жатыр. Абай ...
 • Әсет Ж.; О.Ж. Темірбеков (2013-04-15)
  Кеңес ҥкіметінің солақай саясатының қыспағына алынған ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиетіндегі «Қарагҿз» трагедиясындағы Мҿржан, «Ақан сері – Ақтоқтыдағы» Науан Хазірет сынды бірқатар тарихи тҧлғаларымыз кҿркемдік шындықтың шеңгеліне ...
 • Жусупбекова Ж.М.; Г.К. Калакова (2013-04-15)
  Кәдiмгi телефон қоңыраулары бекiтiлген телефон желісімен байланысты телефон станцияларының тармақты желiлерiн талап етедi. Телефон серiктестiктерiнiң ҥлкен шығындары қымбат қалааралық әңгiмелерге алып келедi. Телефон ...
 • Кеңесбай Н. Е; Н.Ж. Қҧрман (2013-04-15)
  Тіл табиғатын терең, дҽл тани білген талантты, ғҧлама ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы ХХ ғасырдың басында қазақ тіл білімі салаларының негізін қалап, ғылыми ойдың жҥйесін орнықтырды. Шындығында, Ахмет Байтҧрсынҧлы – жан-жақты ...
 • Даниленко П.А; Н.Курманбеккызы (2013-04-15)
  Умение использовать информационные технологии становится одним из самых важных профессиональных навыков медика. Известно, что в медицине самые большие капиталовложения приходятся на создание новых лекарств, а второе место ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account