Browsing Факультет международных отношений by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Факультет международных отношений by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Аманбайқызы, Дина (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Жылқы образы ҽлем халықтары фольклорында ежелден қалыптасқан. Соған қарамастан жылқы образы ең кҿп кездесетін фольклор түркі фольклоры деуге болады. Себебі жылқы образы түркі фольклорында ең кең таралған аса күрделі, ҽрі ...
 • Макангали, Бауыржан Конысбайулы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Внешняя политика – это главное средство реализации отношений государства с другими субъектами внешнеполитической деятельности на международной арене. Задач и функций у внешней политики множество, это установление ...
 • Атаева, Тоқжан Тасболатқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Венгрия Республикасы Орталық Еуропада орналасқан, ҿз тарихы тереңнен бастау алатын мемлекет. Қазіргі Венгрия жерін біздің заманымыздан бұрынғы 1-мыңжылдықта сақтар жҽне кельт, иллирий, фракия үндіеуропалық тайпалары ...
 • Солтаншарив, Тумаржан (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Зат ұғымы уақыт ҿте келе ҿзгеріп, дамып отыратындықтан, бір кездері белгісіздік мҽнінде қолданылған зат уақыт ҿте келе белгілілік сипат алады. Қазіргі уақытта бұл категория саласына тек формальді кҿрсеткіштер – артикльдер ...
 • Бегімтаев, Шыңғыс (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Ахмет Йүгнеки (Ахмет Махмұдұлы Жүйнеки) – ХІІ ғасырдың орта кезі-ХІІ ғасырдың бас кезінде ҿмір сүрген аса кҿрнекті ақын, кезінде Қарахан мемлекеті халықтарының арасында ҿте танымал болған ғалым.
 • Утеулиева, Гульшат Курмангазиевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Япония – это государство, о котором образно говорят, как «Страна восходящего солнца». Когда речь идет о ней, то сразу всплывают следующие ассоциации: гейши, самураи, сумо, суши, сакура, каратэ и т.п. Все это является ...
 • Бексҧлтанова, Динара Бақытжанқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  ХІХ –ХХ ғасырлар тоғысында Жапония монополиялық капитализм жолына түсіп, елді империалистік державаға айналдыру үрдісі жоғары қарқынмен жүріп жатты. Елдің жаппай ҽскериленуі жҽне қоғамдық орта мен ҿмірдің ҽр саласында ...
 • Қайырбекова, Айдын Бақытбекқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Nowadays, it seems as though not a day goes by without mentioning women‘s rights. Although every woman would likely to agree with many feminist points relating to the evils of domestic violence, injustice and unequal ...
 • Комарова, Ирина Дмитриевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Сегодня «утечка умов» является одной из самых актуальных проблем в мире. Понятие «утечка умов» подразумевает под собой эмиграцию высококвалифицированных специалистов, которые не находят применения своим способностям и ...
 • Ыбыраева, Зумред Мирхатқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Қазіргі уақытта ҽлем назары Украинаға ауып отыр. Батыста Украинаға қатысты ерекше пікір пайда болғаны айқын, яғни украин халқы Еуроодаққа кіруді, Батысты қалайды деген кҿзқарас. Бұл Украинаның ішіндегі саяси ахуалмен ...
 • Ошаева, Камшат Шоханқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Армян жазуылы қыпшақ тілінде жазылған «Тҿре бітігі» орта ғасырлардан қалған жазбаша бірден-бір заң құжаты. Біздің қолымыздағы деректерге қарағанда армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің жазылған мерзімі негізінен XVI-XVII ...
 • Толстой, Ақтипан (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Қазақ тілі кҿне қыпшақ тілінің тікелей мұрагері болып табылатындықтан тіл тарихын зерттеуде орта ғасырлық армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің алатын орны ерекше.
 • Маликова, Айжан Наймантаевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
 • Акиева, Тамара Алихановна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  На сегодняшний день понятие «экстремизм» имеет свою общепринятую дефиницию, согласно которой он (экстремизм) определен как приверженность к крайним взглядам и мерам в политике, в то время как определение сущности «исламского ...
 • Жҥнісбек, Ләззат Нҧржанқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Ежелгі Түрк тілі тұрмыстық ҿмірде жҽне этнос пен халықтар арасындағы күнделікті қолданылатын, мемлекеттік қалыптасу тілі болған, бұл тіл атақ пен дҽрежелерді айыру, қағандар мен хандардың ҿкілдерін жариялау үшін қолданылған ...
 • Рыскалиева, Элеанора Жаксылыковна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Айну (ainu, «адам», «шынайы адам») – жер шарындағы кҿптеген аз ұлттардың ішінде ерекше орын алатын ҿзгеше халық. Оларды тарихи жазбаларда «эдзо» («ezo») деп те атайды. Ҽлі күнге дейін ҽлемдік ғылымда ерекше кҿңіл аударылады. ...
 • Қуанышбек, Жанна Қалдыбайкызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Жапонияның негізгі мерзімдік басылымдары ―Yomiyori‖, ―Mainichi‖, ―Asahi‖, ―Keizai‖ немесе ―Nikkei Shinbun‖ негізгі телеграф агенттігі ―Jiji‖ жҽне ―Kyoudoutsuushin‖ болып табылады. Ең ірі жапондық теледидар арналары ...
 • Абилова, Жансая; Бейсенов, Мухтар (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Культура является одним из важнейших элементов человеческой жизнедеятельности. Она пронизывает все сферы человеческой жизни – от материального производства и простых потребностей до величайших и тончайших проявлений ...
 • Смағҧлова, Ботакӛз Амангелдіқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  90-шы жылдардың басында Мҽскеу Мемлекеттік Университетінде Елбасы Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаев еуразияшылдық бастама туралы алғашқы сҿздерін айтқан кезден бастап Қазақстан соған сүйене отырып, Еуразиялық интеграцияның ...
 • Файзова, Мария Қазиханқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Миграция мҽдениеттердің ҿзара сіңісуі, ҿмір сүру салтындағы айырмашылықар мен оның деңгейін еңсеруде, еңбек ресурстарын қайта бҿлуде маңызды қызмет атқаратын қазіргі динамикалық қоғамның бҿлінбес бір бҿлшегі.Миграцияның ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account