Архитектурно-строительный факультет

DSpace/Manakin репозиторий

Архитектурно-строительный факультет

 

Последние добавления

 • Шиналиев, Б.Б. (2015-05-29)
  Современная система строительства организована таким образом, что инженерно- геологические изыскания, разработка проектов застройки, проектирование оснований и фундаментов, работы по их устройству выполняются организациями, ...
 • Айтмаганова, Л.К. (2015-05-29)
  Отын-энергетикалық ресурстардың рационалды пайдалану бҥгінгі таңда глобалды әлемдік мәселелердің біріне айналуда. Осы мәселені шешу сірә тек әлемдік қауымдастықтың ілгері дамуы ғана емес, оның тҧратын ортасын сақтап қалу ...
 • Қҧдайбергенқызы, Д.; Сагиндыкқызы, Ж., (2015-05-29)
  Адамзат тарихында қҧрылыс қҧрылымдары әртҥрлі материалдардан дайындалған. Материалдардың қасиеттері туралы белгілі ақпараттарға карай, адамдар материалдарды берілген функциялық қасиеттерімен жасауды ҥйренді. Осы уақытта ...
 • Сагиндыкқызы, Ж.; Қҧдайбергенқызы, Д. (2015-05-29)
  «Жасыл экономика» қҧрылыс нысандарының зерделі болуын қажет етеді. Зерделі ғимараттар зерделі қҧрылымдардан (конструкциялардан) тҧрғызылады. Ал зерделі қҧрылымдар (конструкциялар) зерделі материалдардан жасалуы керек. ...
 • Айдарова, Б.Б. (2015-05-29)
  Заманауи интерьер стильдері бҥгінгі таңда ӛзекті тақырыптардың бірі болып саналады. Интерьер дизайны дербес бағыт ретінде қалыптасқанына кӛп уақыт болмасада, қоршаған кеңістікті тҥрлендіру адам баласына әрқашан тән болған. ...