Browsing Факультет информационных технологий by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Факультет информационных технологий by Title

Sort by: Order: Results:

 • Абдуалиева, Рима Ергалиевна (2015-05-28)
  Қазақстан Республикасы ӛз тәуелсіздігін алғалы бері жиырма жылдан астам уақыт ӛтсе де, жан-жақты реформалар жҥргізу ҥрдісі аяқталған жоқ. Елбасымыздың биылғы.Жолдауының басты бағыттарының бірі – білім саласы болды. Бәсекеге ...
 • Алипбаева, Алтынай Шамчадинқызы (2015-05-28)
  Қaзaқcтaн Pecпубликacының Пpeзидeнтi Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Нaзapбaeвтың 2012жылғы 14 - жeлтoқcaндaғы «Қaзaқcтaн-2050» cтpaтeгияcында болашақтағы білім саласынайтып ӛтті: «қaлыптacқaн мeмлeкeттiң жaңa caяcи бaғыты» aтты Қaзaқcтaн ...
 • Гайнуллина, Индира Ильясовна; Мусапарбекова, Молдір Серіккалиевна (2015-05-28)
  Adobe InDesign Adobe PageMaker-ден кейінгі шыққан бағдарламаның бірі.InDesign — газет, журнал, кітап және басқа да баспа істерін шығаруды жҥзеге асырады.Сондай-ақ беттердің макеттерін және типографиялық материалдарды пиксель ...
 • Убаев, Жигер Қартбайҧлы (2015-05-28)
  Мәліметтер қорының пайда болуы программалық қамтамасыз ету саласында ең қҧнды жетістіктердің бірі болды. Деректер базасын ҧйымдастыру және пайдалану бағдарламалау технологиясын байытып, бағдарламалау кәсібіне деген ...
 • Rakhmetov, Almaz Muratovich (2015-05-28)
  Abstract - Rainfall and flow statistical datasets can provide decision makers with surfacewater information needed for activities such as water quality regulation, infrastructure design, and water supply planning and ...
 • Кенжеғyлова, Айгерім Амандыққызы; Мажринова, Шырын Оспандиярқызы (2015-05-28)
  EXPO-2017 халықаралық кӛрмесін Астанада ӛткізу - Қазақстанның негізгі жобаларының бірі. Мҧндай ауқымды шараны еліміздің астанасында уйымдастыру туралы Мемлекет басшысы бастама кӛтерді.
 • Мажринова, Шырын Оспандиярқызы; Кенжеғyлова, Айгерім Амандыққызы (2015-05-28)
  ХХІ ғасыр торабында жалпы жер бетіндегі адамзат ҥшін уақытты ҥнемдеу, жылдамдықпен алға басу, биік шыңдарға ӛрлеу басты алға қойған мақсаты болады. Әр кез жаңа технологияға ауысқан сайын тағы бір мӛлшердегі уақытты ...
 • Баянхан, Әбілмансyр Ержанyлы; Әбдіжамал, Сырым Бақтығалиҧлы (2015-05-28)
  Микропроцессорлық басқаруы бар жҥйе - қҧрамында бірнеше микросхемалы микропроцессор немесе микроконтроллер болатын функционалды және конструктивті аяқталған қҧрылғы. Мҧндай қҧрылғылар нақты функцияларды (ақпаратты қабылдау, ...
 • Сердали, Арайлым Елюбайқызы (2015-05-28)
  Қазақстанда Интернет қарқынды даму үстінде, онымен қатар тұтынушылардың да саны көбеюде.Статистикаға көшетін болсақ 2000 жылы Қазақстанда интернетті тұтынушылар саны 200 мың болды, ал қазіргі санау ...
 • Назарбек, Ибадат (2015-05-28)
  Қоғамның қазіргі даму кезеңі жедел ақпараттандырылу процесімен сипатталады. Ақпараттық компьютерлік технологиялардың білім беру жҥйесіне енуі - жаңа тарихи- әлеуметтік жағдайдың талабы. Заманауи программалық платформаларды ...
 • Тyраров, Жомарт Мyхитyлы (2015-05-28)
  Басқару ҥрдісінің жағдайы – кӛпқадамды ма, әлде «статистикалық» па; объектінің қызмет ету жағдайы – айқындылық жағдайында ма, айқын емес жағдайында ма; шешімдерді бағалау ҥшін қанша критерий таңдалған – бір немесе бірнеше; ...
 • Затыбеков, Yлан Ерғалиyлы; Қылышбаева, Қyралай Ерікқызы (2015-05-28)
  Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың дамуы XXI-ғасырда бҥкіл әлемдік қоғамның дамуының басты факторына айналып отыр. Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды мемлекет қызметіне кең ауқымды енгізудің бастапқы, ...
 • Қошанова, Мөлдір (2015-05-31)
  Білім беруді ақпараттандыруды дамытудың негізгі бағыттарының бірі-әлемдік білімдік ақпараттық кеңестікке ену.Олай болса,бүгінгі білім беру жүйесінде қашықтан оқытуды ұйымдастыру көкейкесті мәселелердің біріне айналып отыр.
 • Сарбасова, А.Н. (2015-05-31)
  Қазіргі кезде ақпараттық технологияларды қолдану әлемдік экономикада, бизнесте жаңа бағыттарды ашуда. Бұл бағыттардың бірін ашық кеңістік - интернет алаңы деп айтуға болады. Қазіргі интернет алаң - отандық компанияларды ...
 • Saukhanov, Sultangazy (2015-05-28)
  This article addresses problem of instant messaging (IM) security. Some part of data transferred across instant messenger is confidential and illegal access to it can result in significant costs to ...
 • Спатаева, Камшат Эркиновна (2015-05-27)
  Ең алдымен, біз web-технология дегеніміз не? Сонымен, бізге барлығымызға белгілі бірақ, барлығымыз түсіне бермейтін web сөзінің нені білдіретінін білу керек. WEB - WWW (world wide web) бүкіл әлемдік өрмек атауының ...
 • Нуриденова, Гульден Маратовна (2015-05-27)
  WEB-тораптардағы қҧжаттардың негізгі форматы HTML тілі болып табылады. HTML (Hyper Text Maker Language) ағылшын тілінен аударғанда мына мағынаны білдіреді: гипермәтінді белгілеу тілі. Ол құжаттың бастапқы ...
 • Қамиева, Жаңыл Мұратқызы (2015-05-27)
  Windows PowerShell – бұл Microsoft компаниясы өңдеп шығарған Windows операциялық жүйесіндегі сценарийлер ортасының орындалуын қамтамасыз ететін командалық қатардың жаңа қабыршағы. Мұндағы өңдеушілердің ...
 • Самойлова, И.А; Устинова, Л.В. (2015-05-27)
  Появление в образовании новых информационных технологий предоставляет принципиально новые возможности для реализации модели учебного процесса во всем ее многообразии. О своевременности и актуальности ...
 • Сейтзадина, Г.Ж (2015-05-28)
  Сейчас во многих структурах используются специальное программное обеспечение, для автоматизации организационной и хозяйственной деятельности, для поддержки оперативного управления, ведения бухгалтерского и налогового учета. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account