Специфика юмора Михаила Зощенко

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Канафина, Мира Аблясановна
dc.contributor.author Кальчевская, Евгения Николаевна
dc.date.accessioned 2018-12-21T15:01:58Z
dc.date.available 2018-12-21T15:01:58Z
dc.date.issued 2018-12-21
dc.identifier.uri http://repository.enu.kz:8080/handle/data/13389
dc.description http://www.enu.kz/ru/ ru_RU
dc.description.abstract Данная статья посвящена выявлению специфики юмора М. Зощенко. На примере новеллы "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова" автор выявляет особенности поэтики юмора, которые выражаются в сказовой манере героя-рассказчика, передающей жест героя, оттенок голоса, его психологическое состояние и отношение автора к рассказываемому. Также рассматриваются художественные приемы сказа, которые достигаются краткой, предельно сжатой фразой и полным отсутствием "сухости". This article is dedicated to revealing the specifics of M. Zoshchenko's humor. Using the example of the story "Nazar Ilyich Mr. Sinebryukhov's stories", the author reveals the peculiarities of the poetics of humor, which are expressed in the fantastic manner of the storytelling hero, conveying the gesture of the hero, the tone of his voice, his psychological state and the attitude of the author to the story. It also discusses the artistic methods of the tale, which are achieved by a brief, extremely concise phrase and a complete lack of "dryness". Бұл мақала М. Зощенконың юмор ерекшеліктерін талдауға арналған. «Синебрюхов мырза Назар Ильичтың әңгімелері» новелласы мысалында автор қаһарман-әңгімелеушінің әңгімесінде көрінетін қаһарманның қимылын, дауыс реңкін беретін юмор поэтикасы ерекшеліктерін оның психологиялық жағдайы мен автордың айтылып жатқанға қатысын, анықтайды. Сонымен қатар, әңгіменің қысқа әрі нұсқа фразамен берілетін және «құрғақтықтан» толық ада көркемдік қабылдауын қарастырады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.relation.ispartofseries УДК;811.161.1
dc.relation.ispartofseries ББК;80/84
dc.subject специфика ru_RU
dc.subject «зощенковский герой» ru_RU
dc.subject стиль ru_RU
dc.subject сказ ru_RU
dc.subject комическое ru_RU
dc.subject specifics ru_RU
dc.subject «Zoshchenko hero» ru_RU
dc.subject style ru_RU
dc.subject tale ru_RU
dc.subject humor ru_RU
dc.title Специфика юмора Михаила Зощенко ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account