Browsing З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ by Title

Sort by: Order: Results:

 • H.Zhongxiang (2013-06-06)
  With a population of over ten million, the Kazaks in the world mainly reside in the Republic of Kazakhstan in Central Asia and in China. Those more than 1,300,000 Kazaks in china mainly distribute in Ile Kazak Autonomous ...
 • О.Б.Сүлеймено (2013-06-06)
  Ел мен елдің, соның ішінде түркі халықтарының арасындағы тарихи, мәдени, әдеби достық жолдары, байланыстары ешқашан үзілмек емес. Достықты, тамырластықты насихаттау, зерттеу үлкен міндеттердің бірі болып қала береді
 • Г.Р.Гайнуллина (2013-06-06)
  “Гомум ҽдҽбият белҽн бергҽ, балалар ҽдҽбияты да үзенең формалашуыннан башлап бүгенге кҿнгҽ кадҽр катлаулы озын юл уза, кешелек тҽҗрибҽсендҽ булган матур традициялҽргҽ таянып, дҽвер талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган үзгҽрешлҽр ...
 • M.Еkici (2013-06-06)
  Türk düşünce dünyasında kadın, her şeyden önce “ana”dır. Doğuran, besleyen anaç kadın her zaman ayrı bir yerde tutulmuştur. Kadın bir abla ve kız kardeş, bir sevgili ve eş olarak Türk tefekküründe ve yaşamında özel bir yer ...
 • Б.А.Ердембеков (2013-06-06)
  Абайдың қазақ әдебиетінде ашқан үлкен жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем аудама жанрын әкелді. Алдында үлгі етер ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық кемеңгерлігін тағы ...
 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • Қ.Махамбет (2013-06-06)
  «Айқын» газетінің шыға бастағанына 10 жылға жуық уақыт болыпты. Осы уақыттың ішінде Қазақстанның ақпарат кеңістігінде ӛзіндік бет-бейнесі мен кескін-келбетін, ӛрнекті үнін айшықтай білген «Айқын» бұл күнде талай оқырманның ...
 • С.Негимов (2013-06-06)
  Абай мұрасы – бір халықтың рухани-мәдени ӛмірінің шарайнасы, жазба әдебиеттің кӛшбасшы – атасы. Ұлтымыздың ақындық даналығын, ӛнерпаздық болмыс-жаратылысын мәшһүр еткен озық ойлы кемеңгер тұлға. Ойы мұхиттай толқыған, ...
 • Р.С. Тұрысбек (2013-06-06)
  Арыдағы арналардан тамыр тартпай-ақ, Қазақ білімпаздарының алғашқы құрылтайын еске алсақ (Орынбор, 1924,12-18 маусым), осы жиында ұлт руханиятының келелі мәселелері қозғалады (мысалы, жазу ережелері, әліпби жайы, халық ...
 • С.А.Қасқабасов (2013-06-06)
  Академик Зәки Ахметов!.. Бұл азамат қандай еді? Ол не себепті бізге қымбат? Неліктен біз бүгін ол кісінің 85 жылдығын арнайы атап отырмыз? Арнаулы конференция ӛткізіп жатырмыз?
 • Д.Кәпұлы (2013-06-06)
  Ақыт Үлімжіұлы ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде ХХ ғасырдың басында ӛмір сүрген қазақтың ірі ғұламаларының бірі. Қазақтың тірісінде кітабы баспа кӛрген тұңғыш қаламгері. Жазба әдебиеттің кӛш басшыларының бірі. Ақыт жырлары ...
 • А.М.Қартаева (2013-06-06)
  Ежелден ата-бабаларымыз мекендеген Кенді Алтай тӛңірегі ӛзінің қазына байлығымен, әсем табиғатымен, сұлу кӛркімен әлемге аян. Ғажайып сырға толы бұл ӛңірден қаншама дарынды адамдар шықты. Тылсым табиғат талай қаламгерлерді, ...
 • Г.С.Сағынадин (2013-06-06)
  Қазақ фольклорының прозалық жанрларының қатарында әпсана мен хикаяттың орны ерекше. Ғылыми айналымда аңыз ретінде қарастырылып келген бұл жанрлар бүгінде ӛзіндік дара ӛлшемдері және құрылымдық ерекшеліктері арқылы жанрлық ...
 • Г.С.Сағынадин (2013-06-06)
  Қазақ фольклорының прозалық жанрларының қатарында әпсана мен хикаяттың орны ерекше. Ғылыми айналымда аңыз ретінде қарастырылып келген бұл жанрлар бүгінде өзіндік дара өлшемдері және құрылымдық ерекшеліктері арқылы жанрлық ...
 • Ж.Смағұлов (2013-06-06)
  ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы ғылыми-зерттеу мақалалардағы әдеби-теориялық ой-пікірдің ізденістері мен іркілістерін саралағанда, бұл кезеңде әдеби-теориялық білімдер жүйесінің жоғары болғанын, күрделі теориялық ...
 • А.Е.Алимбаев (2013-06-06)
  Қараханид дҽуіріне қатысты ҽдеби ескерткіш – Ахмет Йүгнекидің «Һибат-ул хақайиқ» («Ақиқат сыйы») атты еңбегі. Зерттеуші-ғалымдардың жобалауынша, ХІІ ғасырдың аяғы – ХІІІ ғасырдың бас кезінде жарық кҿрген туынды. Бұл еңбек ...
 • М.Б.Шындалиева (2013-06-06)
  Ақпарат нарығындағы жағдайдың өзгеріп отыруы редакциялық менеджер алдында түрлі маркетинг әдістерін пайдаланып, мақсатты аудиторияның жағдайын зерттеуге және оның мерзімді басылым имиджін қабылдауын анықтау қажеттілігін ...
 • Б.Жылқыбекұлы (2013-06-06)
  Ендi бiз бейнелілік құрылымдағы ӛлеңдерге тоқталып кӛрейік. Мұндай ӛлеңдер ӛлеңде бейнеленген заттар мен құбылыстардың табиғи қисындасқан елестерiнiң ӛзара iшкi жүйелі байланыстары арқылы дүниеге келедi. Мысал үшiн "Қара ...
 • М.С.Оразбек (2013-06-06)
  Жабайхан Мүбаракұлы, Сіз жарты ғұмырыңызды Қазақстан Республикасы Ғылым академиясына арнадыңыз. Еліміздің танымал ғалымдарымен бірге қызмет істедіңіз. Соның бірі белгілі әдебиеттанушы ғалым, академик З.Ахметов. Бүгінгі ...
 • Ж.А.Омарова (2013-06-06)
  Жазушының прозалық шығармаларындағы ортақ желілі ерекшелік – деректі негіздегі кейіпкерлерін де, ӛткен кезеңдер оқиғаларын да естеліктер сарынындағы мәнермен жазатыны. Әскери қызметте бірге жүрген командирлерді, жауынгерлерді ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account