Browsing II Международная научно-теоретическая конференция "Актуальные проблемы развития мировой философии" by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing II Международная научно-теоретическая конференция "Актуальные проблемы развития мировой философии" by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Неталин, Д. Қ. (2013-06-14)
  Ислам діні – адамзат тарихы мен өркениетіне айрықша үлес қосқан ең ұлық дін. Оның туы желбіреген жерлерде әрдайым білім мен ғылым дамып, адамзат адамгершілік пен парасаттың шыңына көтерілген.
 • Fischler, A. (2013-06-14)
  Why Kazakhstan? Because I had the privilege to have organized and lead on October 1991; the first linkage between a group of French students and the Institute of pedagogical for stranger languages (the name at this ...
 • Тұрсынбаева, А. Ө. (2013-06-14)
  Философия тарихында сенім мен ой еркіндігі ежелден қалыптасқан негізгі мәселелердің бірі болып табылады. «Сенім өмір тірегі. Сенімсіз өмір жоқ. Сенім өмір өзегі. Өзекті жан не Жаратушысына, не Адамға, не өзіне-өзі сенеді.
 • Арифханова, С. М. (2013-06-14)
  Становление мусульманской культуры с самого начала сопровождается ут- верждением роли разума и знания в общественном сознании. В силу домини- рования в нем религиозной формы сознания под знанием, прежде всего, пони- мается ...
 • Жукебаева, Т. (2013-06-14)
  Современный суверенный Казахстан, переживает период своего нацио- нального возрождения. Возрастающий интерес к истории своего народа, к своей национальной культуре, к истокам формирования этноса и его эволюции в систе ме ...
 • Лобастов, Ю. Г. (2013-06-14)
  Общефилософская трактовка свободы сводится к отношению самопричине- ния. Причинное отношение является фундаментальным отношением, лежащим в основании научного знания вообще.
 • Zhumatova, Zh.B. (2013-06-14)
  Several years we live in the 21-st century. Progress, economy, new computer systems are all on service of the person. The life should be more confidently, more joyfully. But there are active growth of aggression, extremism, ...
 • Барсуков, И.С. (2013-06-14)
  Глубокие трансформации в сфере продуктивной деятельности, вызванные, глобальными изменениями в способах производства, в способах общения и характером мирового разделения труда на современном этапе развития цивилизации ...
 • Кишкенова, Г. (2013-06-14)
  Глобализация, охватившая на современном этапе все сферы жизни мирового сообщества, имеет не только экономическое, политическое, но и социокультурное измерение, в котором значимую роль играет религиозный компонент в ...
 • Сабит, М. (2013-06-14)
  В истории диалектической философии, как известно, вершинное деяние принадлежит Гегелю, гений которого сотворил «Науку логики», являющуюся выдающимся компендиумом, вобравшим в себя всю историю философии и культуры ...
 • Қалдыбекова, А. (2013-06-14)
  Зайырлы мемлекет дегеніміз діни емес, азаматтық тұрғыдан реттелетін мемлекет түрі. Зайырлы мемлекетте заң діни принциптерге толықтай немесе жартылай келісуі мүмкін; «зайырлылық» дін ұстанымдарына қарсы емес, керісінше ...
 • Гаффарова, Г. Г. (2013-06-14)
  Информация фундаментальная основа современности. Она необходима и используется во всех сферах жизнедеятельности человеке.
 • Тайжанов, А. (2013-06-14)
  XX ғасырдың аяғында адамдар арасындағы өзара түсіністікке, ұлтаралық және халықаралық әріптестікке деген кең алғышарттар пайда болып, қазір ол үрдіс өз жалғастығын табуда.
 • Біржантиев, Е.К. (2013-06-15)
  Елімізде 130-ға жуық әртүрлі дін жолын ұстанатын ұлттар мен ұлыстар өмір сүреді. Қазақстан ислам, христиан және будда конфессияларының, сонымен қатар батыс пен шығыс мәдениеттерінің тоқсан жол торабында түйіскен территория.
 • Ермұхaнов, М. Қ. (2013-06-15)
  Экология ( лaт. оіkos – үй, бaспaнa; logos – ілім) – жеке оргaнизмнің қоршaғaн ортaмен қaрым-қaтынaсын, ортaғa бейімделу зaңдылықтaрын, сондaй-aқ оргaнизм деңгейінен жоғaрырaқ тұрғaн биологиялық жүйелердің – популяциялaрдың, ...
 • Шаханов, Е.А. (2013-06-15)
  Қазақтардың ғылыми, философиялық-құқықтық ойларында көшпелі өмір салтының, салт-дәстүрлердің өзіндік түрі қалыптасып, қазақтардың бол- мыс ерекшелігі бейнеленген. Көшпелілердің дүниетанымының негізі әлемді тұтастай ...
 • Хамидов, А.А. (2013-06-15)
  Понятие отрицания, как известно, существует в логике с древних времён. Онтологический статус, превратив тем самым его в категорию, ему придал Гегель, осуществивший в своём варианте Диалектики взаимопроник-новение ...
 • Макимбаева, Ж.М. (2013-06-15)
  Исламдағы әйел мәселесін қарастырмас бұрын, жалпы әйел мәселесінің та- рихына қысқаша талдау жасап өтуге тиіспіз. Бүгінде ірі діни ұстанымға айналған христиандық, иудаизм, буддизм, ислам діндері өз қағидаларында әйел ...
 • Матаев, М.М.; Қожамберлиев, Б. (2013-06-15)
  Біз бүгінгі кезде өзге өркениетті дүниеден оқшау өмір сүре алмаймыз, себебі бүкіл адамзат баласы біртұтас кеңістік пен уақытқа байлаулы болады. Біздің уақытымыз әлемдік техникалық талас пен тұрмыс құпиялары арқылы ...
 • Қаленова, Т.С. (2013-06-15)
  Өткен ғасырдың жи- ырмасыншы жылдарында айтып кеткен Ш. Құдайбердіұлының бұл терең ойлы сөздері ХХІ ғасырда бүкіл әлемді толғандырып отырған ең өзекті мәселеге ай- налды. Қазіргі кезде әлемнің қай түкпірінде болсын діни ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account