ҚАРЖЫ ҦЙЫМЫНДА МАРКЕТИНГТІ ҦЙЫМДАСТЫРУ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Топчакова Аида Жумабайқызы
dc.contributor.author Бердімбетова Б.А
dc.date.accessioned 2013-04-11T06:30:03Z
dc.date.available 2013-04-11T06:30:03Z
dc.date.issued 2013-04-11
dc.identifier.isbn 9965-31-443-8
dc.identifier.uri http://repository.enu.kz/handle/123456789/6365
dc.description http://www.enu.kz en_US
dc.description.abstract Қазақстан Республикасының экономикасы тҥбегейлі жҥйелік ӛзгерістер кезеңін басынан ӛткеріп жатыр. Кәсіпорындар мен ҧйымдарда басқарудың жаңа жҥйесі қалыптасып келе жатқан кезінде негізгі қҧрамдарының бірі - маркетинг жҥйесі. Қазақстанда маркетинг жҥйесінің қалыптасуы бағыттары мен мҥмкіндіктерін, шарттарын анықтау мақсатында маркетингтің дамуының теориялық тҧжырымдамаларын қҧру және оның тәжірибесін талдау маңызды мәселелердің бірі. Нарықтық эканомиканың эвалюциялық жолына тҥскен Қазақстандағы маркетингтің дамуы нарық заңдары мен қағидаларынан туындайды.Маркетингті игеру және оның кәсіпорындағы басқару жҥйесімен бірігуі нарықтық эканомиканың даму деңгейін кӛрсетеді. Нарықтағы қатаң бәсеке, халықтың тӛлем қабілеттілігінің тӛменділігі, кәсіпорынның айналым қҧралдарының жеткіліксіздігі,ӛндірістік шығындардың ҥнемі ӛсуі отандық ӛнімнің бәсеке қабілеттілігін тӛмендетіп,ӛткізуді қиындатуда.Осы және басқа да проблемаларды шешу нарықты дамытатын қозғаушы кҥштер мен әдіс-тәсіл қҧралдарды тҥсінуге бағытталған ҧйымның қазіргі бизнес филасофиясы-маркетингті творчестволық тҧрғыда паидалануына байланысты. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;378
dc.subject Нарықтық экономика en_US
dc.subject Маркетинг en_US
dc.subject Коммерциялық сала en_US
dc.subject Ауыл шаруашылығы en_US
dc.title ҚАРЖЫ ҦЙЫМЫНДА МАРКЕТИНГТІ ҦЙЫМДАСТЫРУ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account